Bible Study

Nghiên Cứu Kinh Thánh


Monday

Prayer Meeting

Mondays, 7:45 PM

Join NAC's Zoom Meeting

Cầu nguyện Thứ Hai

Wednesday

Bible Study

Wednesday, 7:45 PM

Join NAC's Zoom Meeting

Học Kinh Thánh Thứ

Friday

Bible Study

Fridays, 7:45 PM

Join NAC's Zoom Meeting

Học Kinh Thánh Thứ Sáu