Bible Study

Nghiên Cứu Kinh Thánh


Monday

Prayer Meeting

Mondays, 7:45 PM

Join NAC's Zoom Meeting

Cầu nguyện Thứ Hai

Tuesday

Bible Study

Tuesdays, 7:45 PM

Join NAC's Zoom Meeting

Học Kinh Thánh Thứ Ba

Friday

Bible Study

Fridays, 7:45 PM

Join NAC's Zoom Meeting

Học Kinh Thánh Thứ Sáu

Vietnam Mission Training

2nd Thursdays, 8:00 PM

Join NAC's Zoom Meeting

Huấn luyện cho chuyến công tác Việt Nam

English Small Group

Tuesdays, 8:00 PM

Join EM's Zoom Meeting

Học Kinh Thánh tiếng Anh

English Couples
Small Group

Fridays, 8:00 PM

Join EM's Zoom Meeting

Các cặp đôi học Kinh Thánh tiếng Anh