Children's Ministry

Mục Vụ Thiếu Nhi


Learn and grow together with Jesus! Children are welcome to join Ms. Pauline each Sunday morning to worship, read Bible stories and live out God’s truth. The children also enjoy craft activities that help keep them interested as they learn and grow spiritually.

Cùng nhau học hỏi và trưởng thành với Chúa Giê-xu! Trẻ em được hoan nghênh tham gia cùng cô Pauline vào mỗi sáng Chủ Nhật để thờ phượng, đọc các câu chuyện Kinh Thánh và sống theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Những đứa trẻ cũng thích các hoạt động thủ công giúp chúng hứng thú khi chúng học hỏi và phát triển về mặt tinh thần.

Please join the main service on the 1st Sunday of the month and for special programs.

Vui lòng tham gia phục vụ chính vào chủ nhật đầu tháng và các chương trình đặc biệt.

Children's Bible Class

Sunday at 10:30 AM

Learn and grow together with Jesus!

Join EM's Zoom Meeting

Youth Bible Class

Sunday at 10:30 AM

Discover and develop a relationship with Christ!

Join EM's Zoom Meeting