Men's Group

Mục Vụ Ban Nam Giới

The Men's Group's desire is to create an environment where the Men's Group can join in fellowship and share their beliefs, blessings, needs and challenges in their life according to God.

Mong muốn của Ban Nam Giới là tạo ra một môi trường mà Ban Nam Giới có những người bạn đồng hành và chia sẻ niềm tin, sức khỏe, nhu cầu và thách thức của họ trong cuộc sống theo Chúa.

Thong Nguyễn

Men's Group Leader

Trưởng Ban