Genesis 28:20–22

20 Jacob also made a vow, saying, “If God will be with me and will keep me on this journey that I take, and give me food to eat and garments to wear, 21 and I return to my father’s house in safety, then the Lord will be my God. 22 And this stone, which I have set up as a memorial stone, will be God’s house, and of everything that You give me I will assuredly give a tenth to You.”

Sáng Thế 28:20-22

20 Rồi Gia-cốp khấn hứa, “Nguyện cầu Thượng Đế ở cùng và phù hộ con trong chuyến đi nầy. Cầu xin Ngài cho con đủ ăn đủ mặc, 21 dẫn con trở về bình yên nơi nhà cha con. Nếu CHÚA thực hiện mọi điều đó thì Ngài sẽ là Thượng Đế con. 22 Tảng đá mà con dựng lên đây sẽ là nhà của Thượng Đế. Con sẽ dâng lên Ngài một phần mười những gì Ngài ban cho con.”

Worship Through Giving

Thờ phượng thông qua việc Dâng Hiến

MAIL

Please make check payable to "Newark Vietnamese Alliance Church".

Xin vui lòng để tên trên chi phiếu "Newark Vietnamese Alliance Church" gửi thư đến.

Mr. Dung Lu
35692 Farnham Drive, Newark, CA 94560

ZELLE

Zelle is an online app that can be used to easily transfer funds directly from your bank to NAC bank without any fees.

Zelle là một ứng dụng trực tuyến có thể được sử dụng để dễ dàng chuyển tiền trực tiếp từ ngân hàng của bạn đến ngân hàng Hội Thánh Newark mà không cần bất kỳ khoản phí nào.

(510) 566-6985

IN-PERSON

Only during services at NAC.

Chỉ khi thờ phượng tại Hội Thánh Newark.

Please make check payable to "Newark Vietnamese Alliance Church".

Xin vui lòng để tên trên chi phiếu "Newark Vietnamese Alliance Church" gửi thư đến.

38325 Cedar Blvd, Newark, CA 94560