Women's Group

Mục Vụ Ban Phụ Nữ

The Women's Group activities include singing in the worship service, praying for the needs of our families, coordinating the after-worship snacks and making a positive contribution to our congregation!

Các hoạt động của Ban Phụ nữ bao gồm: ca hát trong buổi thờ phượng, cầu nguyện cho các nhu cầu của gia đình chúng tôi, điều phối đồ ăn nhẹ sau khi thờ phượng và đóng góp tích cực cho hội thánh của chúng tôi!

Chị Lâm Đào Dung

Women's Group Leader

Trưởng Ban


Chị Rang Nga, Chị Đào Nga and Chị Mai Tâm

Coordinators

Điều phối viên