Nghiên Cứu Kinh Thánh

Bible Study

Cầu Nguyện

Thứ Hai

Thứ Hai 7:45 Giờ Tối

Tham gia cuộc họp trên Zoom

Monday Vietnamese Prayer Meeting

Học Kinh Thánh

Thứ Tư

Thứ Tư 7:45 Giờ Tối

Tham gia cuộc họp trên Zoom

Wednesday Vietnamese Bible Study

Học Kinh Thánh

Thứ Sáu

Thứ Sáu 7:45 Giờ Tối

Tham gia cuộc họp trên Zoom

Friday Vietnamese Bible Study

English Speaking? Click HERE to learn about our
bi-weekly community groups.