Dâng Hiến

Offering

Thờ phượng thông qua việc Dâng Hiến 

Worship Through Giving

MAIL 

Ghi tên vào phiếu:
"Newark Alliance Church"

Gửi thư đến:
38325 Cedar Blvd, Newark, CA 94560

ONLINE or PHONE

Use Zelle to easily transfer funds from your bank without any fees

(510) 566-6985

IN-PERSON

Ghi tên vào phiếu:
"Newark Alliance Church"

Xin đặt vào hộp thờ phượng.

Sáng Thế 28:20-22

20 Rồi Gia-cốp khấn hứa, “Nguyện cầu Thượng Đế ở cùng và phù hộ con trong chuyến đi nầy. Cầu xin Ngài cho con đủ ăn đủ mặc, 21 dẫn con trở về bình yên nơi nhà cha con. Nếu CHÚA thực hiện mọi điều đó thì Ngài sẽ là Thượng Đế con. 22 Tảng đá mà con dựng lên đây sẽ là nhà của Thượng Đế. Con sẽ dâng lên Ngài một phần mười những gì Ngài ban cho con.”

Genesis 28:20–22

20 Jacob also made a vow, saying, “If God will be with me and will keep me on this journey that I take, and give me food to eat and garments to wear, 21 and I return to my father’s house in safety, then the Lord will be my God. 22 And this stone, which I have set up as a memorial stone, will be God’s house, and of everything that You give me I will assuredly give a tenth to You.”