Tham Gia Trực Tiếp Với Chúng Tôi!

Join Us Live!


Thờ Phượng Trực Tiếp

Chủ Nhật 2 Giờ Chiều

Sunday In-Person Worship Service at 2 PM


38325 Cedar Blvd, Newark, CA 94560


Thờ Phượng Trực Tuyến

Chủ Nhật 2 Giờ Chiều

Sunday Online Worship Service at 2 PM


Tham gia trên YouTube