Mục Vụ Ban Phụ Nữ

Women's Group

Các hoạt động của Ban Phụ nữ bao gồm: ca hát trong buổi thờ phượng, cầu nguyện cho các nhu cầu của gia đình chúng tôi, điều phối đồ ăn nhẹ sau khi thờ phượng và đóng góp tích cực cho hội thánh của chúng tôi!

The Women's Group activities include singing in the worship service, praying for the needs of our families, coordinating the after-worship snacks and making a positive contribution to our congregation!

Chị Lâm Đào Dung

Trưởng Ban

Women's Group Leader


Chị Rang Nga, Chị Đào Nga and Chị Mai Tâm

Điều phối viên

Coordinators