Photos and Videos

nh Ảnh và Video


2021 Christmas Celebration

12/18/21


Vietnamese Alliance Youth (VAY) Rally 2021


8/28/28


Annual Church Picnic

Dã ngoại hàng năm

7/18/21


2020 Year-end Celebration

Tất Niên

12/20/20

EMBER 2020

Video Mục-vụ Tiếng Anh

12/20/20


Newark Alliance Church Thanksgiving 2020.MOV

Thanksgiving Program 2020

Chương trình lễ tạ ơn

11/29/20

EM Care Package Delivery

11/14/20

EM Yosemite Trip 2020

10/16/20-10/18/20


EM Fellowship Coyote Hills Bike Ride

10/10/20

EM Fellowship BBQ and Movie Night

9/19/20

NVAC_picnic2go_2020.MOV

Annual Picnic 2020 (virtual)

Nhà thờ dã ngoại

7/26/20

ember_bbq_2020.MOV

EM Fellowship BBQ 2020

7/3/2020

Father's Day Program 2020

Hiền Phụ

COVID care package provided.

Đã cung cấp gói chăm sóc COVID.

6/21/20

Mother's Day Program

Hiền Mẫu

5/10/20


EM Tahoe Trip 2020

2/15/20-2/17/20

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image


Lunar New Year 2020

Tết Nguyên Đán

1/26/20

xmas_slideshow.mov

Christmas Program 2019

Giáng Sinh

12/20/20

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Thanksgiving 2019

Lễ Tạ Ơn

11/24/29

EM Yosemite Trip 2019

11/5/19-11/17/19

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pastor Installation 2019

10/29/20

Church Camp 2019.mov

Family Camp 2019

Trại Gia Đình

8/9/20-8/11/20

Annual Picnic 2019

Đi chơi picnic

7/28/19


Father's Day 2019

Hiền Phụ

6/16/19


Mother's Day 2019

Hiền Mẫu

5/12/19